Shanti Mandir


51 Muktanada Marg, Walden, NY 12586